تا شمارۀ بعدی

{"animation":"smooth","circlewidth":"0.07","backgroundwidth":"1.5","backgroundcolor":"#fff9f9","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#2463e2","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#37dfe5","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#ff3578","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#efd700","days_text":"Days","hours_text":"Hours","minutes_text":"Minutes","seconds_text":"Seconds"}

تا شمارۀ بعدی

{"animation":"smooth","circlewidth":"0.07","backgroundwidth":"1.5","backgroundcolor":"#fff9f9","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#2463e2","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#37dfe5","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#ff3578","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#efd700","days_text":"Days","hours_text":"Hours","minutes_text":"Minutes","seconds_text":"Seconds"}

 گردهمایی تخصصی در حوزه ارتباطات، تبلیغات و برند

هدف این گردهمایی، خلق محیطی تخصـــــصی در حوزه‌‌ی ارتباطات، تبلیغات و برند، در جهت بررسی مســـــــائل روز دنیا و انتقال تجربه افراد موثر و همچنین ایجاد بستری جهت تعامل فعالان و ذینفعان این اکوسیستم است.

در این گردهمایی، ســـــــخنران‌هایی از افراد شـــــــاخص و موثــر در حوزه  مربوط انتخاب و دعوت می‌شوند تا یکی از مســــــائل و دغدغــــه های بـروز را عنـوان کرده و در طی بیسـت دقیقه، نگرش تخصصی خود را ارائه ‌کنند.

 گردهمایی تخصصی در حوزه ارتباطات، تبلیغات و برند

هدف این گردهمایی، خلق محیطی تخصـــــصی در حوزه‌‌ی ارتباطات، تبلیغات و برند، در جهت بررسی مســـــــائل روز دنیا و انتقال تجربه افراد موثــــــــــــر و همچنین ایجاد بستری جهت تعامل فعالان و ذینفعان این اکوسیستــــــــــــم است.

در این گردهمایی، ســـــــخنران‌هایی از افراد شـــــــاخص و موثــر در حوزه  مربوط انتخاب و دعوت می‌شوند تا یکی از مســــــائل و دغدغــــه های بـروز را عنـوان کرده و در طی بیسـت دقیقه، نگرش تخصصی خود را ارائه ‌کنند.

+ آخر هفته ی برند و برندینگ

+ آخر هفته ی تبلیغات

+ آخر هفته ی تبلیغات

نظرات شرکت کنندگان

نظرات شرکت کنندگان

«در شماره یک»

«در شماره یک»

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو